Uczeń z charakterem

Okres szkolny

Okres szkolny - podstawówka klasy I, II oraz III to kluczowy okresw życiu Twojego dziecka. Wyniki osiągane przez dziecko w tym okresie najczęściej determinują jego poczucie własnej wartości oraz są motorem lub hamulcem aktywności życiowej dziecka.

Drugi etap edukacji szkolnej to doskonały czas na utrwalanie i pogłębianie nawyków dobrego i sprawnego uczenia się

III i IV klasa szkoły podstawowej to bardzo ważny czas w edukacji Twojego dziecka. Pojawiają się nowe przedmioty szkolne. Nauczyciele różnych przedmiotów mają inne wymagania. Ilość nauki, sprawdzianów, kartkówek znacznie wzrosła. Wszyscy stawiają na samodzielność dziecka w przyswajaniu wiedzy i zaczynają więcej wymagać. Umiejętność sprawnego przyswajania informacji, porządkowania zdobytej wiedzy, biegłego czytania, zapamiętywania, wykorzystywania własnych zasobów daje dziecku dużą szansę na świetne radzenie sobie z nową rzeczywistością. Są pewniejsze siebie i mniej narażone na stresy

trzeci etap edukacji szkolnej to doskonały czas na rozwinięcie biegłości w korzystaniu z nawyków dobrego i sprawnego uczenia się

V i VI klasa szkoły podstawowej to bardzo intensywny czas w edukacji Twojego dziecka. Przed tymi młodymi ludźmi ważny egzamin szóstoklasisty. Tak ważne zadanie wymaga doskonałego przygotowania i odporności na stres. Ostatnie lata szkoły podstawowej to doskonały czas na rozwinięcie biegłości czytania i opracowywania czytanych tekstów, sprawnego i długoterminowego zapamiętywania, korzystania z własnych zasobów, klasyfikowaniu informacji i twórczego rozwiązywania zadań.


MĄDRE DZIECKO – Galaktyczna Przygoda - JEDI

Program rozwoju intelektu i umiejętności szkolnych dla uczniów klas 3 i 4


Jest to program, podczas którego dziecko rozwija się i pracuje na wielu płaszczyznach. Naszym celem jest osiągnięcie stanu, w którym dziecko dobrze radzie sobie w szkole: jest samodzielne, ma dobre oceny, uczy się bez lęku, ma dobre kontakty z rówieśnikami, ma zdrowe (nienarcystyczne) poczucie pewności siebie, jest empatyczne, dobrze radzi sobie w trudnych sytuacjach, umie współpracować z innymi. Jak zawsze dbają o to w równym stopniu nauczyciele, rodzice i dziecko. Im wcześniej nauczymy dzieci poczucia własnej wartości, sprawnego posługiwania się technikami pamięciowymi i nowoczesnymi technikami pracy umysłowej tym szybciej będą one zaradne życiowo, będą miały lepszą motywacje do nauki oraz chęć rozwijania własnych zainteresowań i pracy nad samym sobą.

Priorytetem naszych zajęć jest biegłe czytanie, które zawsze przyczynia się do lepszego funkcjonowania dziecka w szkole. Aby dzieci lepiej czytały należy popracować nad rozwojem ich wrodzonych możliwości związanych z wyobraźnią i twórczym myśleniem, zdolnością do koncentracji, spostrzegawczości. Rozwiązywanie logicznych zadań sprawia, że intelekt uczniów rozwija się, co powoduje także lepsze rozumowanie. Dzieci ćwiczą również porządkowanie czytanych tekstów, wykonywanie nowoczesnych notatek, rozwijają pamięć, dzięki czemu przygotowanie do klasówki zajmuje im mniej czasu i jest łatwiejsze.

Rozmaite zadania z naszych podręczników pomagają dzieciom poznać zagadnienia z fizyki, chemii, przyrody na poziomie wykraczającym poza poziom wymagany w klasie III czy IV. Przeprowadzamy ciekawe eksperymenty naukowe ucząc dzieci praw rządzących światem. Takie niestandardowe wiadomości mogą również przydać się w szkole.

Zajęcia kinezjologiczne, ćwiczenia relaksacyjne i zadania konstruktywnego wyrażania emocji wzmacniają w dzieciach poczucie własnej wartości i uczą postępowania w trudnych sytuacjach. Dbałość o zgranie grupy sprzyja budowaniu bliskich relacji, kształtowanie w dzieciach zdrowej rywalizacji opartej na współpracy oraz szczerej, wzajemnej pomocy. Taka postawę dzieciaki przenoszą również na grunt szkolny, gdzie bez problemu nawiązują otwarty kontakt z nauczycielami i rówieśnikami. Dzięki atmosferze akceptacji dla możliwości dziecka oraz ich różnorodności, dzieci łatwo i szybko uczą się. Małe grupy sprzyjają bezpośredniemu i bliskiemu kontaktowi trenera z każdym dzieckiem.

Takie warunki sprawiają, że dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach, a nowo zdobyte wiadomości i umiejętności przekładają się na lepsze oceny w szkole. Odpowiedni poziom zadań sprawia, że dzieci zaczynają dostrzegać swoje sukcesy i utwierdzają się w przekonaniu „poradzę sobie”, podejmują wyzwania, same szukają rozwiązań, są bardziej cierpliwe i wytrwałe. A to wszystko przykłada się na grunt szkolny.


Podczas 28 cotygodniowych spotkań (każde jest podzielone na 2 bloki po 60 min) twoje dziecko odkryje radość uczenia się, samodzielnego zdobywania wiedzy oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych – tak potrzebnych w starszych klasach, a rodzice podczas 2 warsztatów dowiedzą się jak stymulować rozwój swojego dziecka w domu.


MĄDRE DZIECKO – Czarodziejska Akademia

Program rozwoju intelektu i umiejętności szkolnych dla uczniów klas 4 i 5


Sukcesy dziecka w szkole, a potem w życiu dorosłym w dużej mierze będą zależały od umiejętności posługiwania się myśleniem twórczym i praktycznym. W szkole obecnie nie ma wiele przestrzeni na rozwój tego typu myślenia, gdyż nacisk kładziony jest na myślenie analityczno-porównawcze. Dlatego też na naszych zajęciach dzieci będą rozwijały myślenie twórcze, nie tylko poprzez pisanie i rysowanie. Wykorzystanie eksperymentów naukowych będzie pobudzać u dzieci myślenie praktyczne.

Ten program koncentruje się na treningu biegłego czytania. Trening ten jest niezbędny do dalszego rozwijania sprawności czytania oraz stabilizowania możliwości percepcyjnych dziecka. W ramach rozwoju intelektu w ogóle dziecko będzie rozwiązywało zadania i gry wzorowane na profesjonalnych testach na inteligencję. Program obejmuje cały blok zajęć, podczas których dzieci będą uczyły się uwalniać napięcie związane z przekonaniami, gdyż w okresie szkolnym często przeżywa ono wiele napięć i stresów. Dzięki opanowywanym umiejętnościom dziecko zyska możliwość reagowania na spotykające je w życiu wydarzenia. Wykorzystywane techniki oparte na metodach pracy psychologii Zorientowanej na Proces, somoterapii, treningu zastępowania emocji, rysunku terapeutycznego i bajkoterapii. Potężnym narzędziem będzie tu też drama, która jest symbolicznym odbiciem problemów, z którymi dziecko nie daje sobie rady w codziennym życiu, a daje możliwość doświadczenia różnych aspektów siebie poprzez nowe role, np. drobne i nieśmiałe dziecko wchodząc w rolę potężnego i groźnego lwa może zacząć wykształcać w sobie poczucie siły, która jest źródłem pewności siebie.

Dzięki występom, m.in.w dramach dzieci osiągają coraz lepszą świadomość swojego sposobu wyrażania siebie. Dzięki zajęciom z kamerą dzieci maja możliwość obserwacji swoich zachowań i wprowadzania korzystnych zmian. Dzieci piszą scenariusze i kręcą filmy.

Podczas 28 cotygodniowych spotkań (każde jest podzielone na 2 bloki po 60 min) twoje dziecko:

 1. pokocha czytanie
 2. przyspieszy kilkakrotnie jego tempo i wzmocni rozumienie tekstu
 3. nauczy się efektywnie notować posługując się mapami myśli
 4. udoskonali pamięć poprzez opanowywanie różnego rodzaju technik pamięciowych
 5. opanuje sztukę relaksu, dzięki której łatwiej i szybciej przyswoi nabywaną wiedzę
 6. poprawi koncentrację i spostrzegawczość
 7. będzie rozwijało wyobraźnię i twórcze myślenie poprzez pisanie wierszy, scenariuszy, rysowanie, rzeźbienie, przeprowadzanie eksperymentów naukowych
 8. wzrośnie jego wiara we własne możliwości i poprawi się jego samoocena
 9. wzrośnie jego efektywność w komunikowaniu się i współdziałaniu w zespole

MĄDRE DZIECKO – Młodzi naukowcy na tropie”

Program rozwoju intelektu i umiejętności szkolnych dla uczniów klas 5 i 6


Kurs został opracowany dla uczniów z ostatnich klas 5 i 6 szkoły podstawowej i z myślą o ich jak najlepszych ocenach. To specjalny trening kształtowania prawidłowych nawyków uczenia się oraz umiejętności społecznych. Na naszych kursach dzieci uczą się sporządzania szybkich i czytelnych notatek, trenują pamięć i koncentrację, nowoczesnymi technikami efektywnie opracowują przeczytane teksty. Podczas zajęć wyruszają na pełne przygód ekspedycje, w trakcie których stawiają czoła różnym wyzwaniom, odkrywają swoje talenty, nabierają pewności siebie i wiary we własne możliwości, wykonują eksperymenty naukowe rozwijające naukowe myślenie. Swoje postępy i stopień opanowania materiału sprawdzają podczas rozwiązywania testów szóstoklasistów z poprzednich lat.

Najważniejszym celem naszych zajęć jest sprawne i efektywne czytanie. Podczas zajęć dzieci odbywają trening prawidłowych nawyków czytelniczych, dzięki czemu nadrabiają zaległości i eliminują błędy. Pozwala to podnieść tempo czytania, ale też umożliwia im większe zrozumienie i zapamiętanie czytanych treści. Poznają własny styl uczenia się oraz uczą się „sprzedawania” zdobytej wiedzy i umiejętności wypowiadania się na forum klasy. Praca z naszym podręcznikiem rozwija młodzież intelektualnie. Ciągi matematyczne, zagadki logiczne, zadania tekstowe, rebusy, krzyżówki sprawiają, że dziecko myśli szybciej.

Ważnym momentem podczas każdych zajęć są ćwiczenia wyrażania swoich emocji, kształtowania asertywnych postaw i empatii. Dzieciaki uczą się jak radzić sobie w trudnych sytuacjach - takich jak sprawdzian, ważna wypowiedź ustna, egzamin, kartkówka czy wystąpienie publiczne. Uczą się również jak radzić sobie z porażką szkolną lub konfliktem z rówieśnikami.

Podczas pracy z ok. 10-osobową grupą trener ma możliwość uważnej obserwacji dzieciaków i ich postępów, o których informuje rodziców. Trenerzy stosują różnorodne metody pracy, gry i zabawy, podczas których przekazują młodzieży wiadomości wykraczające poza standardowy program szkolny. Pozwala to utrzymać zapał kursantów przez cały rok pracy. Staramy się też kształtować postawę zaciekawienia zjawiskami przyrody i nauki wykonując ciekawe eksperymenty m.in. wyodrębnianie DNA z cebuli, srebrzenie szkła, produkcja płynów zmieniających barwy, wywoływanie burzy w probówce czy obserwacja próbek pod mikroskopem, a także doświadczenia filozoficzne i psychologiczne. Eksperymentowanie i doświadczanie mają charakter bardzo praktyczny i łączą znane informacje z nowymi. Podczas tego programu, przypowieści z życiowymi mądrościami, metafory, powiedzenia przeplatają się z fizyką, kosmologią i genetyką. Dzięki takiemu podejściu młodzież widzi w nauce związki, a to z kolei prowadzi do samodzielnego stawiania hipotez. To bezcenna umiejętność, gdyż pozwala w sposób bardziej świadomy uczestniczyć w lekcjach szkolnych, być bardziej aktywnym i zmotywowanym do pracy.

Wielokrotnie przeprowadzamy podczas zajęć krótkie warsztaty, gry i zabawy, podczas których dzieci poznają prawa rządzące naszymi emocjami i uczuciami. Poznają procedury pracy z emocjami, uczą się asertywnych zachowań, odkrywają pozytywny obraz siebie, posługując się technikami mającymi swoje korzenie e coachingu i metoringu.

Cały program „ubrany jest” w fabułę, podczas której młodzież wciela się w rolę młodych naukowców, którzy wpadają na trop kryminalnej zagadki o zasięgu ogólnoświatowym. Taka formuła uatrakcyjnia zajęcia i daje możliwość motywowania do wytrwałego treningu.

Dzięki atmosferze akceptacji dla możliwości, sprawności dzieci oraz ich różnorodności, kursanci łatwo, szybko chętnie uczą się i pokonują coraz to większe trudności. Małe grupy sprzyjają bezpośredniemu i bliskiemu kontaktowi trenera z każdym dzieckiem i rodzicem. Takie warunki sprawiają, że młodzież chętnie uczestniczy w zajęciach, a nowo zdobyte wiadomości i umiejętności przekładają się na lepsze radzenie sobie w szkole.


Podczas 28 cotygodniowych spotkań (każde jest podzielone na 2 bloki po 60 min) twoje dziecko odkryje radość uczenia się, samodzielnego zdobywania wiedzy oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych – tak potrzebnych w starszych klasach, a rodzice podczas 2 warsztatów dowiedzą się jak stymulować rozwój swojego dziecka w domu.


KORZYŚCI DLA DZIECKA I RODZICA:

 1. Twoje dziecko polubi się uczyć, bo pokażemy mu jak to robić.
 2. Pokażemy szybkie i efektywne metody zapamiętywania nowych informacji.
 3. Wykorzystamy materiały z lekcji, aby mogło „błyszczeć” w szkole.
 4. Nauczymy czytać metodą, która jest ciekawa i angażująca, a czytanie stanie się jego pasją.
 5. Program kursu jest tak przygotowany, że kontynuowanie nauki w szkole było przygodą, a nie stresującym przeżyciem.
 6. Program kursu przygotowuje do dalszego etapu kształcenia
 7. Dzięki grom i zabawom odkryje i doceni swoje mocne strony oraz nauczy się współpracy.
 8. Zainteresuje się światem, a dzięki eksperymentom nauczy się pytać i dedukować.
 9. Dzięki kinezjologii i grywalizacji będzie uczyć się skuteczniej, czerpiąc z tego zadowolenie.